รอตรวจสอบ    กำลังดำเนินการ    Completed   
เลขที่ขอรายงาน การขอรายงาน ชื่อรายงาน หน่วยงาน วันที่ ผู้ขอรายงาน ความเร่งด่วน สถานะ Comments Action
651130092759 ขอรายงานใหม่ รายงานผู้ป่วย มารับบริการ ER Diagnosis E10 - E 14 กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยฉุกเฉินและอุบัติเหตุ (ER) 30 พ.ย. 65 พัชชรี เกษแก้ว ด่วนมาก จตุร-ER --> CUSTOM-รายงานผู้ป่วย มารับบริการ ER Diagnosis E10 - E14
651130091517 ขอรายงานใหม่ รายงานผู้มารับบริการ ER diag E160 E100 E110 E119 E101 E111 กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยฉุกเฉินและอุบัติเหตุ (ER) 30 พ.ย. 65 พัชชรี เกษแก้ว ด่วนมาก จตุร-ER -- >รายงานผู้มารับบริการ ER diag E160 E100 E110 E119 E101 E111
651130091051 ขอรายงานใหม่ รายงานผู้ป่วยมารับบริการ ER Revisit ภายใน 48 ชั่วโมง diag เดียวกัน กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยฉุกเฉินและอุบัติเหตุ (ER) 30 พ.ย. 65 พัชชรี เกษแก้ว ด่วนมาก รายงานเดิมมีอยู่แล้ว จตุร-ER --> CUSTOM-รายงานผู้ป่วย Re-Visit ภายใน 48 ชั่วโมง diag เดียวกัน
651126160449 ขอรายงานใหม่ จำนวนผู้ป่วยที่นัดมาในวัน กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก (OPD) 26 พ.ย. 65 มนทกานติ์ ตั้งนพรัตน์กุล ปกติ ON Web Application
651123155918 ขอรายงานใหม่ รายงานผู้ป่วยขึ้นทะเบียน Palliative care กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก (OPD) 23 พ.ย. 65 มนทกานติ์ ตั้งนพรัตน์กุล ปกติ จตุร-OPD -->CUSTOM- รายงานผู้ป่วย Palliative care
651121102308 แก้ไขรายงานเดิมที่มีอยู่ รายชื่อผู้ป่วยที่นัดมา กลุ่มงานคลินิพิเศษ 21 พ.ย. 65 เอมอร หงษ์อุดร ด่วนมาก
651102115544 ขอรายงานใหม่ ขอ รายงาน Fracture Hip กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก (OPD) 2 พ.ย. 65 วิภาพร ปิยะนารถ ด่วนมาก จตุร-OPD -->รายชื่อผู้ป่วย Fracture Hip PDX S720
651102115326 ขอรายงานใหม่ ขอรายงาน SCI กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก (OPD) 2 พ.ย. 65 วิภาพร ปิยะนารถ ด่วนมาก จตุร-OPD -->รายชื่อผู้ป่วย SCI PDX S140-S141,S240-S241,S340-S341,S343
651102114550 ขอรายงานใหม่ ขอรายงาน TBI กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก (OPD) 2 พ.ย. 65 วิภาพร ปิยะนารถ ด่วน on Web Application
651102111007 ขอรายงานใหม่ รายชื่อผู้ป่วยโรคstroke กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก (OPD) 2 พ.ย. 65 วิภาพร ปิยะนารถ ด่วนมาก on Web Application
651031115617 ขอรายงานใหม่ ทุกรายงานที่ Export Excel และมีที่อยู่ กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก (OPD) 31 ต.ค. 65 เอมอร หงษ์อุดร ด่วน
651031114921 แก้ไขรายงานเดิมที่มีอยู่ รายชื่อผู้ป่วยที่นัดมา กลุ่มงานคลินิพิเศษ 31 ต.ค. 65 เอมอร หงษ์อุดร ด่วนมาก
651028131908 แก้ไขรายงานเดิมที่มีอยู่ รายงานผู้ป่วยไตวาย CKD3 (N183),CKD4 ( N184 ),CKD5 ( N185) กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก (OPD) 28 ต.ค. 65 จันทรา สุดประโคน ด่วนมาก ตรวจสอบรายงานด้วยครับ
651012115646 แก้ไขรายงานเดิมที่มีอยู่ รายชื่อผู้ป่วย resusที่ได้ส่งต่อทั้ง รพ. กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยฉุกเฉินและอุบัติเหตุ (ER) 12 ต.ค. 65 พัชชรี เกษแก้ว ด่วน
651012110049 แก้ไขรายงานเดิมที่มีอยู่ รายงานสรุปงานบริการห้องฉุกเฉิน กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยฉุกเฉินและอุบัติเหตุ (ER) 12 ต.ค. 65 พัชชรี เกษแก้ว ด่วน
651010111905 แก้ไขรายงานเดิมที่มีอยู่ รายงานผู้ป่วย Dx. โดยงานเวชระเบียน, รายงานผู้ป่วยใน Dx. โดยงานเวชระเบียน กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์ และสารสนเทศทางการแพทย์ 10 ต.ค. 65 ดวงดาว ขจรอนันต์ ปกติ
651007145030 ขอรายงานใหม่ กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค 7 ต.ค. 65 ภญ.ณัฏฐกา สุรเสน ปกติ จตุร-งานเภสัชกรรม-->CUSTOM- รายการยา รายการผลค่า LAB แยกตึก(ไม่มีผล Lab) ถูกต้องตามต้องการหรือไม่
650927153440 แก้ไขรายงานเดิมที่มีอยู่ จตุร-งานเภสัชกรรม-->CUSTOM- รายการยา รายการผลค่า LAB แยกตึก กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค 27 ก.ย. 65 ภญ.ณัฏฐกา สุรเสน ปกติ
650926153403 แก้ไขรายงานเดิมที่มีอยู่ Drug profile กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค 26 ก.ย. 65 ภญ.ณัฏฐกา สุรเสน ปกติ
650923141317 แก้ไขรายงานเดิมที่มีอยู่ CUSTOM-ประวัติการรับยา Home Medicine กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค 23 ก.ย. 65 ภญ.ณัฏฐกา สุรเสน ปกติ
650922153152 ขอรายงานใหม่ รายการ กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค 22 ก.ย. 65 ภญ.ณัฏฐกา สุรเสน ปกติ จตุร-งานเภสัชกรรม-->CUSTOM- รายการยา รายการผลค่า LAB แยกตึก
650907103221 ขอรายงานใหม่ Admin_Nur กลุ่มการพยาบาล 7 ก.ย. 65 สุภารัตน์ ทัพโพธิ์ ปกติ รูปแบบไม่ถูกต้อง
650809095329 ขอรายงานใหม่ ทดสอบขอรายงาน กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์ และสารสนเทศทางการแพทย์ 9 ส.ค. 65 นายเกษมสันต์ อุทัยคราม ปกติ
650509092007 ขอรายงานใหม่ รายงานผู้ป่วยนัด CXR กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก (OPD) 9 พ.ค. 65 เอกนรินทร์ ประสาร ด่วน ระบบรายงาน End user report-->จตุร-OPD-->CUSTOM-รายชื่อผู้ป่วยที่นัดมา CXR
650331110353 ขอรายงานใหม่ Lab นอกเวลา กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ 31 มี.ค. 65 กุศลาสัย สุราอามาตย์ ด่วนมาก ระบบรายงาน -- End user Report -- จตุร-Lab--รายงานผู้ป่วยที่มาตรวจแลปในเวลา 00.00 น.-08.00 น.ของทุกวัน
650315084555 ขอรายงานใหม่ รายงานยอดผู้ป่วยทันตกรรมรายหัตถการ กลุ่มงานทันตกรรม 15 มี.ค. 65 อุมาพร คงสกุล ด่วนมาก
650215084506 ขอรายงานใหม่ ขอยอดผู้ป่วยAdmit ในวันและเวลาราชการ กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก (OPD) 15 ก.พ. 65 ลัดดาวัลย์ พิมพ์เรือง ด่วน ระบบรายงาน -- End user Report -- จตุร-opd--รายชื่อผู้ป่วยAdmit ในวันและเวลาราชการ
650107084736 ขอรายงานใหม่ จตุร-งานเภสัชกรรม รายงานผู้ป่วยที่ใช้ยา Colchicine จับคู่กับค่า eGFR กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค 7 ม.ค. 65 ภณิชชา ไชยสุระ ด่วน
641201115630 ขอรายงานใหม่ รายงานติดตามเยี่ยมผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ไขสันหลังบาดเจ็บ กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก (OPD) 1 ธ.ค. 64 วิภาพร ปิยะนารถ ด่วน ติดต่องาน IT ด้วยนะครับเรื่องข้อมูล
641123133452 ขอรายงานใหม่ จตุร-งานเภสัชกรรม จำนวนผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระดับ 4 ขึ้นไป (HN) ได้รับยา NSAIDs รพ-จตุ กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค 23 พ.ย. 64 ภญ.อมรรัตน์ คำขูรู ด่วน
641012085301 แก้ไขรายงานเดิมที่มีอยู่ รายงานคัดกรองChest X-ray กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก (OPD) 12 ต.ค. 64 ชินากร มะลาศรี ด่วนมาก
640531090342 ขอรายงานใหม่ ผู้มารับบริการฉีดวัคซีน Covid-19 กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัวและบริการด้านปฐมภูมิ (กลุ่มเวชฯ) 31 พ.ค. 64 ดวงดาว ขจรอนันต์ ด่วน ติดต่อที่งาน IT ด้วยนะครับ
640317152724 แก้ไขรายงานเดิมที่มีอยู่ รายงานผู้ป่วยChest PA/AP ทั้งผู้ป่วยOPD และ IPD กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก (OPD) 17 มี.ค. 64 ชินากร มะลาศรี ด่วนมาก
640310154443 แก้ไขรายงานเดิมที่มีอยู่ รายงานฟื้นฟูพฤติกรรมบำบัด กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก (OPD) 10 มี.ค. 64 เอมอร หงษ์อุดร ด่วนมาก
640309152000 แก้ไขรายงานเดิมที่มีอยู่ รายงานผู้ป่วยความดันรายตำบลรายใหม่ และ รายงานผู้ป่วยเบาหวานรายตำบลรายใหม่ กลุ่มงานคลินิพิเศษ 9 มี.ค. 64 เอมอร หงษ์อุดร ปกติ
640309151223 ขอรายงานใหม่ รายงานฟื้นฟูพฤติกรรมบำบัด กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก (OPD) 9 มี.ค. 64 เอมอร หงษ์อุดร ด่วนมาก
640309105207 ขอรายงานใหม่ รายงานผู้ป่วยที่มาตรวจทุกคนที่มีอายุ65ปีขึ้นไป กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก (OPD) 9 มี.ค. 64 ชินากร มะลาศรี ปกติ
640305105031 ขอรายงานใหม่ หนังสือรับรองการตาย กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยฉุกเฉินและอุบัติเหตุ (ER) 5 มี.ค. 64 พัชชรี เกษแก้ว ด่วนมาก
640305104832 ขอรายงานใหม่ แบบฟอร์มสันนิษฐานการตาย กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยฉุกเฉินและอุบัติเหตุ (ER) 5 มี.ค. 64 พัชชรี เกษแก้ว ด่วนมาก
640113111901 ขอรายงานใหม่ ใบนัดตัดไหม กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยฉุกเฉินและอุบัติเหตุ (ER) 13 ม.ค. 64 พัชชรี เกษแก้ว ด่วน
631216154231 ขอรายงานใหม่ กลุ่มงานจิตเวชฯ-รายงานผู้ป่วยซึมเศร้า กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัวและบริการด้านปฐมภูมิ (กลุ่มเวชฯ) 16 ธ.ค. 63 ทองพูน ชาบุญมี ด่วนมาก คิวรี่ส่งข้อมูลให้เจ้าของงาน
631216153500 ขอรายงานใหม่ กลุ่มงานจิตเวชฯ-F00-F99 กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัวและบริการด้านปฐมภูมิ (กลุ่มเวชฯ) 16 ธ.ค. 63 ทองพูน ชาบุญมี ปกติ คิวรี่ส่งข้อมูลให้เจ้าของงาน
631127140023 ขอรายงานใหม่ รายงานตรวจสอบยังไม่ได้ลง physical exam กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยฉุกเฉินและอุบัติเหตุ (ER) 27 พ.ย. 63 พัชชรี เกษแก้ว ด่วน รายงาน --> ระบบรายงาน End User Report --> จตุร-ER --> CUSTOM- รายงานตรวจสอบยังไม่ได้ลง physical exam
631118153316 ขอรายงานใหม่ รายงานผู้ป่วยที่ติดเชื้อ HIV กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก (OPD) 18 พ.ย. 63 สาวิตรี ทองปน ปกติ จตุร-คลินิกโรคเรื้อรัง-->รายงานผู้ป่วยติดเชื้อ (คลินิกฟ้าใส)
631116113607 ขอรายงานใหม่ รายงานผู้ป่วย Refer แยกตามประเภทผู้ป่วย กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก (OPD) 16 พ.ย. 63 จันทรา สุดประโคน ด่วน จตุร-ER -->รายงาน refer โรงพยาบาลจตุรพักตรพิมาน
631116113247 ขอรายงานใหม่ รายงานผู้ป่วยที่มาตามนัดและขาดนัดแต่ละคลินิก กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก (OPD) 16 พ.ย. 63 จันทรา สุดประโคน ด่วน สามารถดูได้ในโปรแกรม HosXp หน้ารายการนัด
631116111739 ขอรายงานใหม่ รายงานผู้ป่วยขาดนัด กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก (OPD) 16 พ.ย. 63 จันทรา สุดประโคน ด่วน สามารถดูได้ในโปรแกรม HosXp หน้ารายการนัด
631116110950 ขอรายงานใหม่ 20 อันดับโรคมะเร็ง กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก (OPD) 16 พ.ย. 63 จันทรา สุดประโคน ด่วน ติดต่องานไอที ระบุ Diag ที่ต้องการด้วยครับ
631113104947 ขอรายงานใหม่ รายงานจำนวนผู้รับบริการทำแผล กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยฉุกเฉินและอุบัติเหตุ (ER) 13 พ.ย. 63 พัชชรี เกษแก้ว ด่วน
631001092259 ขอรายงานใหม่ ดูภาวะ MAU ในผู้ป่วย DM,HT กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค 1 ต.ค. 63 ภญ.วิภาพร อุตมะ ด่วนมาก
630827153221 ขอรายงานใหม่ ผู้มารับบริการผู้ป่วยนอก lumbar support กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์ และสารสนเทศทางการแพทย์ 27 ส.ค. 63 ดวงดาว ขจรอนันต์ ปกติ
630724135121 ขอรายงานใหม่ รายงานผู้ป่วยChest PA กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก (OPD) 24 ก.ค. 63 ลัดดาวัลย์ พิมพ์เรือง ด่วน
630616094842 ขอรายงานใหม่ รายการยาในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง น้อยกว่า 3 ตัว กลุ่มงานคลินิพิเศษ 16 มิ.ย. 63 เอมอร หงษ์อุดร ด่วน
630416135319 ขอรายงานใหม่ รายงานผู้รับยาสมุนไพร ไม่ลง Diag U ร่วม (แพทย์แผนไทย) งานแพทย์แผนไทย 16 เม.ย. 63 พรรณี โสธรวงค์ ปกติ
630416104307 ขอรายงานใหม่ ระยะเวลารอคอย กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก (OPD) 16 เม.ย. 63 ลัดดาวัลย์ พิมพ์เรือง ปกติ
630415094743 ขอรายงานใหม่ รายงานสรุปยอดการทำหัตถการ(ทันตกรรม) กลุ่มงานทันตกรรม 15 เม.ย. 63 อุมาพร คงสกุล ด่วนมาก
630407104402 ขอรายงานใหม่ ข้อมูลเพื่อกรอกข้อมูลDATA SET ER ในโปรแกรมHRMS on cloud กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยฉุกเฉินและอุบัติเหตุ (ER) 7 เม.ย. 63 พัชชรี เกษแก้ว ด่วนมาก
630327111359 แก้ไขรายงานเดิมที่มีอยู่ รายชื่อผู้ป่วยที่นัดมา กลุ่มงานคลินิพิเศษ 27 มี.ค. 63 เอมอร หงษ์อุดร ปกติ
630327111225 ขอรายงานใหม่ รายงานสรุปยอดการให้บริการทันตกรรม กลุ่มงานทันตกรรม 27 มี.ค. 63 ปณต ชไมบุปผา ปกติ
630318104625 ขอรายงานใหม่ จตุร-PCT รายงานผู้ป่วยPneumonia Re-visit กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยฉุกเฉินและอุบัติเหตุ (ER) 18 มี.ค. 63 อริญญา บุญอรัญ ด่วนมาก
630318103405 ขอรายงานใหม่ จตุร-PCT รายงานผู้ป่วยJ960-J969 กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยฉุกเฉินและอุบัติเหตุ (ER) 18 มี.ค. 63 อริญญา บุญอรัญ ด่วนมาก
630318103031 ขอรายงานใหม่ จตุร-PCT รายงานผู้ป่วยSTEMI ที่ส่งต่อทั้งหมด กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยฉุกเฉินและอุบัติเหตุ (ER) 18 มี.ค. 63 อริญญา บุญอรัญ ด่วนมาก
630318092303 ขอรายงานใหม่ 1.จตุร-PCT รายงานผู้ป่วยJ189 2. จตุร-PCT รายงานผู้ป่วยA090 3.จตุร-PCT รายงานผู้ป่วยN10 4.จตุร-PCT รายงานผู้ป่วยL030-L039 กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยฉุกเฉินและอุบัติเหตุ (ER) 18 มี.ค. 63 อริญญา บุญอรัญ ด่วนมาก
630318091807 ขอรายงานใหม่ จตุร-PCT รายงานผู้ป่วยStroke ที่ส่งต่อ(มีอาการสำคัญ) กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยฉุกเฉินและอุบัติเหตุ (ER) 18 มี.ค. 63 อริญญา บุญอรัญ ด่วนมาก
630224145650 ขอรายงานใหม่ รายชื่อผู้ป่วย pdx f20-f2099 กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัวและบริการด้านปฐมภูมิ (กลุ่มเวชฯ) 24 ก.พ. 63 ทองพูน ชาบุญมี ปกติ
630224142740 ขอรายงานใหม่ แบบฟอร์ม ยืม-คืน เวชระเบียน กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์ และสารสนเทศทางการแพทย์ 24 ก.พ. 63 ดวงดาว ขจรอนันต์ ด่วน
630218084451 ขอรายงานใหม่ จตุร-ER รายงาน 10 อันดับแรกโรคผู้ป่วยที่ใส่ E- T Tube กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยฉุกเฉินและอุบัติเหตุ (ER) 18 ก.พ. 63 จันทรา สุดประโคน ด่วนมาก
630218083255 แก้ไขรายงานเดิมที่มีอยู่ จตุรฯ -ER รายงานผู้ป่วยที่กลับมารักษาซำ้ภายใน 24 ชม.1.โรคเดิม 2 โรคใหม่ (เพิ่มผลการรักษาครั้งที่กลับมาใหม่ กลับบ้าน Admit ส่งต่อ ) กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยฉุกเฉินและอุบัติเหตุ (ER) 18 ก.พ. 63 จันทรา สุดประโคน ด่วนมาก
630121112829 ขอรายงานใหม่ รายงานการตรวจสุขภาพประจำปีสิทธิประกันสังคม กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์ และสารสนเทศทางการแพทย์ 21 ม.ค. 63 สิรารมย์ อิ่มสมบูรณ์ ด่วน
621218091328 ขอรายงานใหม่ IPT-RENT-CARD-1 กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์ และสารสนเทศทางการแพทย์ 18 ธ.ค. 62 ดวงดาว ขจรอนันต์ ปกติ
621104082405 แก้ไขรายงานเดิมที่มีอยู่ จตุร-ทันตกรรม รายงานสรุปยอดผู้ป่วยที่แพทย์ตรวจรักษา (ทันตกรรม) กลุ่มงานทันตกรรม 4 พ.ย. 62 อุมาพร คงสกุล ด่วน
621103125833 ขอรายงานใหม่ รายงานผู้ป่วยอุบัติเหตุทุกประเภทที่ได้ส่งต่อ กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยฉุกเฉินและอุบัติเหตุ (ER) 3 พ.ย. 62 จันทรา สุดประโคน ด่วน
621031152903 แก้ไขรายงานเดิมที่มีอยู่ รายงานอุบัติเหตุจราจร(รายชื่อผู้ป่วยอุบัติเหตุจราจร 1) กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยฉุกเฉินและอุบัติเหตุ (ER) 31 ต.ค. 62 จันทรา สุดประโคน ด่วน
621022132949 ขอรายงานใหม่ รายงานค่ายาเเละเวชภัณฑ์ในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง (NCD) กลุ่มงานคลินิพิเศษ 22 ต.ค. 62 เอมอร หงษ์อุดร ด่วน
621019132224 ขอรายงานใหม่ 20 อันดับหัตถการที่งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยฉุกเฉินและอุบัติเหตุ (ER) 19 ต.ค. 62 จันทรา สุดประโคน ด่วนมาก
621019131625 ขอรายงานใหม่ ประเภทคนไข้ที่ส่งต่อ จากงานอุบัติเหตุฉุกเฉิน กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยฉุกเฉินและอุบัติเหตุ (ER) 19 ต.ค. 62 จันทรา สุดประโคน ด่วนมาก
621018105601 ขอรายงานใหม่ ประชากรหญิง+ชาย อายุ 12 - 15 ปีขึ้นไป ทั้งหมด 13 ตำบล กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัวและบริการด้านปฐมภูมิ (กลุ่มเวชฯ) 18 ต.ค. 62 จตุพร ภาวุธ ด่วนมาก
621018105337 ขอรายงานใหม่ ประชากรหญิงอายุ 30-60 ปี ทั้งหมด 13 ตำบล กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัวและบริการด้านปฐมภูมิ (กลุ่มเวชฯ) 18 ต.ค. 62 จตุพร ภาวุธ ด่วนมาก
621018103304 ขอรายงานใหม่ ประชากรอายุ 35 ปีขึ้นไปที่ไม่ป่วยด้วยโรค เบาหวาน และความดันโลหิต ทั้งหมด 13 ตำบล กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัวและบริการด้านปฐมภูมิ (กลุ่มเวชฯ) 18 ต.ค. 62 จตุพร ภาวุธ ด่วนมาก
621011161334 ขอรายงานใหม่ ค่า Adjust RW ผู้ป่วยadmitที่มาด้วย ischemic stroke cerebral infraction กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยใน (NCD) 11 ต.ค. 62 วิภาพร ปิยะนารถ ด่วน
621011152310 ขอรายงานใหม่ รายชื่อผู้ป่วยโรคปวดบวมที่ Admit (อายุมากกว่า 15 ปี) กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยใน (IPD) 11 ต.ค. 62 เอกนรินทร์ ประสาร ปกติ
621011111157 ขอรายงานใหม่ จตุร-งานเวชฯ รายงานการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัวและบริการด้านปฐมภูมิ (กลุ่มเวชฯ) 11 ต.ค. 62 เดือนเพ็ญ พันธุ์พาณิชย์ ด่วน
621009130550 ขอรายงานใหม่ รายงานค่าใช้จ่ายในผู้ป่วยกลุ่ม NCD กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ 9 ต.ค. 62 กุศลาสัย สุราอามาตย์ ด่วนมาก
620918093101 แก้ไขรายงานเดิมที่มีอยู่ รายงานสรุปยอดผู้ป่วยที่แพทย์ตรวจรักษา(ทันตกรรม) ในเวลา 16.00-20.00 น. กลุ่มงานทันตกรรม 18 ก.ย. 62 เอกนรินทร์ ประสาร ปกติ
620911134947 ขอรายงานใหม่ รายงาน ชื่อผู้ป่วยในที่ตรวจแลป Hemoculture กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยใน (IPD) 11 ก.ย. 62 เอกนรินทร์ ประสาร ปกติ
620826131825 ขอรายงานใหม่ รายงาน 10 อันดับโรคที่ได้ CPR งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยฉุกเฉินและอุบัติเหตุ (ER) 26 ส.ค. 62 จันทรา สุดประโคน ด่วนมาก
620815100055 ขอรายงานใหม่ อัตราการ Double Check ในการรายงานผล กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ 15 ส.ค. 62 กุศลาสัย สุราอามาตย์ ด่วนมาก
620807143309 ขอรายงานใหม่ จตุร ฯ ER รายงานผู้ป่วยที่ได้ CPR กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยฉุกเฉินและอุบัติเหตุ (ER) 7 ส.ค. 62 จันทรา สุดประโคน ด่วน
620807093812 ขอรายงานใหม่ รายงานยังไม่ได้รับคืน เวชระเบียนผู้ป่วยใน กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์ และสารสนเทศทางการแพทย์ 7 ส.ค. 62 ดวงดาว ขจรอนันต์ ปกติ
620801084450 ขอรายงานใหม่ นฤมล-งานเวช ขอรายงานกลุ่มเสี่ยงความดันโลหิตสูงปี งบ 62 กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัวและบริการด้านปฐมภูมิ (กลุ่มเวชฯ) 1 ส.ค. 62 นฤมล ไกรแก้ว ด่วน
620731103140 ขอรายงานใหม่ รายงานการให้บริการงานทันตกรรมในเวลาราชการ นอกเวลา และเสาร์-อาทิตย์ กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์ และสารสนเทศทางการแพทย์ 31 ก.ค. 62 เอกนรินทร์ ประสาร ปกติ
620724135553 ขอรายงานใหม่ รายงานผู้ป่วยส่งต่อ แต่ละจุดบริการ ที่ใช้รถ Refer กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์ และสารสนเทศทางการแพทย์ 24 ก.ค. 62 รติยา วิภักดิ์ ด่วน
620724135006 ขอรายงานใหม่ รายงานจำนวนผู้รับบริการผู้ป่วยใน กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์ และสารสนเทศทางการแพทย์ 24 ก.ค. 62 รติยา วิภักดิ์ ด่วน
620724133952 ขอรายงานใหม่ รายงานผู้มาใช้บริการในเวลาราชการ/นอกเวลาราชการ แยกตามสิทธิการรักษา กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์ และสารสนเทศทางการแพทย์ 24 ก.ค. 62 รติยา วิภักดิ์ ด่วน
620708135702 ขอรายงานใหม่ จตุร-OPD รายงานสรุปยอดผู้ป่วยที่แพทย์ตรวจรักษา (ผู้ป่วยนอก) กลุ่มงานการแพทย์ (องค์กรแพทย์) 8 ก.ค. 62 เอกนรินทร์ ประสาร ปกติ
620703115406 ขอรายงานใหม่ จตุร-ER รายงาน จ่าย warfarin ได้ target INR กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยฉุกเฉินและอุบัติเหตุ (ER) 3 ก.ค. 62 ดวงดาว ขจรอนันต์ ด่วน
620703102502 ขอรายงานใหม่ จตุร-IPD รายงาน D/C ด้วย D.Type (Against advice) กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยใน (IPD) 3 ก.ค. 62 ดวงดาว ขจรอนันต์ ด่วน
620703085647 ขอรายงานใหม่ งานประกันสุขภาพฯ รายงานผู้ใช้บริการผู้ป่วยนอก สิทธิเบิก กทม./กกต. กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์ และสารสนเทศทางการแพทย์ 3 ก.ค. 62 รติยา วิภักดิ์ ปกติ